Opdateret 7. februar 2017

IT-understøttelse af forløbsplaner

Baggrund
Projektet er bestilt af Sundhedsministeriet som led i regeringens styrkelse af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.  Projektet indgår i MedCom10-programmet under MedComs styregruppe.

Sundhedsstyrelsen udvikler anbefalinger for tidlig opsporing, behandling, rehabilitering og opfølgning for en række kroniske sygdomme. I første omgang KOL og diabetes. Dernæst kroniske lænde-/rygsmerter. Som et led i anbefalingerne har Sundhedsstyrelsen også udviklet et koncept for patientens forløbsplan.

Forløbsplanen har til formål at give nydiagnosticerede patienter med en kronisk sygdom en oversigt over, hvilket forløb de kan forvente, de første år efter diagnosen er stillet.

Forløbsplanen startes som udgangspunkt af den praktiserende læge eller praksispersonalet. Forløbsplanen skal indeholde information om patientens planlagte og gennemførte aftaler vedr. undersøgelser og behandlinger i almen praksis, målsætning for behandlingen samt oplysninger om henvisninger til kommunale forebyggelses- og rehabiliteringstilbud. 

Patienter med kroniske sygdomme skal kunne tilgå forløbsplanen digitalt via internettet på tablet, smartphone eller PC. 

Hvad går projektet ud på
Der udvikles en elektronisk forløbsplan for den kronisk syge patient på grundlag af Sundhedsstyrelsen koncept for forløbsplaner. Det er hensigten at udvikle systemet, så det kan understøtte forskellige typer af kroniske forløb. I første omgang KOL. 

It-udviklingen sker på grundlag af brugerinddragelse af patienter og praktiserende læger. Via interviews med patienter og patientforeninger etableres brugerscenarier for patientens anvendelse af forløbsplanen. Desuden foretages en arbejdsgangsanalyse blandt lægepraksis ift. lægens opstart og anvendelse af forløbsplanen. Det tilstræbes at genbruge data fra lægesystemet og minimere lægens direkte indtastning i forløbsplanen mest muligt.

Der etableres mock ups og prototyper for at sikre en udviklingsproces med indlagte beslutningspunkter.

Dette danner grundlag for en systemløsning, der med udgangspunkt i den praktiserende læges arbejdsgang og registrering i patientens journal sikrer, at de data, der skal indgå i patientens forløbsplan, gøres tilgængelige for patienten via internettet.

Der er indgået aftale med PLO og PL-forum om afprøvning af systemløsningen i ét lægesystem (XMO fra CompuGroup) og 25-50 læger, der anvender XMO. De vil hver forsøge at skrive forløbsplaner på 15-20 forholdsvis nydiagnosticerede patienter.  

Pilotafprøvningen foregår fra november 2016 til april 2017 og afsluttes med evaluering, der skal danne grundlag for en beslutning om det videre forløb.

Målsætning
Formålet med projektet er digitalisering af forløbsplanen for patienter med KOL. Den digitale forløbsplan skal kunne udvikles til også at omfatte patienter med diabetes og andre kroniske sygdomme.