Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

For dig som er…

Praksislæge

MedCom har siden 1995 haft særligt fokus på de kommunikationsstrømme, som foregår mellem de praktiserende læger, apoteker, laboratorier, regioner, sygehuse og kommuner samt opbygning af et landsdækkende sundhedsdatanet. De første elektroniske meddelelser til og fra lægepraksis var recepter, henvisninger, udskrivningsbreve, laboratoriesvar, laboratorierekvisitioner og sygesikringsafregninger.

MedCom understøtter og udvikler fortsat tværsektorielle digitale kommunikationsløsninger. MedComs Praksis-/laboratorieteam varetager de løsninger og projekter, som vedrører de praktiserende læger og laboratorieområdet.

Henvisninger

Henvisningen er en af de første kommunikationsstandarder i det danske sundhedsvæsen, som MedCom har været med til at digitalisere. I dag er der flere forskellige typer digitale henvisninger designet til at understøtte de forskellige modtageres behov for information om patienten.

Læs mere om henvisninger her.

Epikriser

Epikrisen anvendes til overlevering af lægefaglige oplysninger til patientens egen læge, når en patient afsluttes i et behandlingsforløb. Den praktiserende læge er således den primære modtager af epikrisen, men den kan også sendes til andre relevante modtagere, som fx praktiserende speciallæge. Der er udarbejdet adskillige typer digitale epikriser til understøttelse af de forskellige afsenderes behov for videregivelse af oplysninger fra fx indlæggelse, ambulant behandling, skadestuebesøg, billeddiagnostisk undersøgelse, lægevagtskonsultation eller behandling hos speciallæge, kiropraktor eller fysioterapeut. Læs mere om epikriser her.

Opdaterede medicin- og vaccinationsoplysninger

MedCom har deltaget i flere års målrettet implementeringsindsats for det Det Danske Vaccinationsregister (DDV) og Fælles MedicinKort (FMK) på bl.a. praksisområdet, tandlægeområdet og i kommunerne.

Læs mere om medicin- og vaccinationsoplysninger her.

Håndtering af laboratorieprøver

MedComs kommunikationsstandarder anvendes, når de praktiserende læger bestiller laboratorieundersøgelser og modtager svar fra laboratorierne. Alle laboratorieprøver bestilles i WebReq, som tilgås via lægesystemet. Laboratoriernes repertoire er altid opdateret, og lægen kommer ikke til at bestille noget, som ikke kan laves på laboratoriet. Laboratoriet kan opsætte regler og blokeringer for rekvirering af specifikke undersøgelser/analyser samt sætte pris/prisgruppe på, så det er nemt at se, hvis en undersøgelse er særlig dyr at udføre.

Læs mere om håndtering af laboratorieprøver her.

Kommunikation mellem praksisområdet og kommunerne

Elektronisk kommunikation via MedComs standarder mellem praktiserende læger og kommunerne kan spare tid for begge sektorer og reducerer behovet for telefonisk kontakt. Den elektroniske kommunikation kan dreje sig om genbestilling af medicin, rekvirering og svar på prøver, LÆ-blanketter, henvisning til kommunal forebyggelse og ad hoc-kommunikation med eksempelvis ældre- og børneområdet.

Forløbsplaner

Siden implementeringen i 2016 har forløbsplaner været et elektronisk dialogværktøj for almen praksis til at inddrage patienten og understøtte egenomsorg. Derudover kan almen praksis benytte forløbsplanerne som et it-redskab til at få overblik over klinikkens patienter med hjertesygdomme, KOL og diabetes.

Nu bliver forløbsplanerne også tilgængelige for patienten via MinLæge-appen, hvor patienten får mulighed for at se en mere dynamisk visning af sin forløbsplan. Dette er et vigtigt led i at forbedre patientens oplevelse og styrke patientens brug af forløbsplanen. 

Læs mere her.

Digitale attester

Alle lægesystemer har implementeret Den Dynamiske Blanket, som giver mulighed for at attestrekvirenter kan sende anmodninger om attester til lægesystemernes indbakke. Attesterne besvares i lægesystemet og det er muligt at vedhæfte journaludskrifter og andre relevante dokumenter til besvarelserne. Alle kommuner, de fleste forsikringsselskaber, Familieretshuset, Udbetaling Danmark sender digitale attestanmodninger idag. Der sker løbende udbredelse til nye områder – senest har Færdselsstyrelsen digitaliseret sine attester til chauffør og togfører, og kommunerne tager løbende den digitale kørekortattest i brug.

Læs mere her.

Håndtering af elektroniske hjemmemålinger

Almen praksis kan elektronisk bestille spørgeskemaer og hjemmemålinger fra patienten Med WebPatient via WebReq.

Læs mere om hvordan her.

Diagnosekort

Diagnosekortet er en ny funktionalitet, som blev lanceret i lægepraksissystemerne fra efteråret 2022, der giver et hurtigt, prioriteret og fokuseret blik på patientens diagnoser. Diagnosekortet har til formål at forbedre overblikket og kvaliteten i diagnosekodningen, inden almen praksis kan iværksætte deling af diagnosekoder til sundhedspersoner i andre dele af sundhedsvæsenet.

Diagnosekortet vises for patienten i MinLæge-appen, når praksis opretter patientens diagnosekort første gang. Det skal afstemmes i dialog med patienten og skal give et retvisende billede af patientens aktuelle helbredstilstand og tidligere betydningsfulde hændelser, tilstande m.v.

Her kan du få yderligere information og vejledning.

Projekter og digitale løsninger under udvikling

Digital almen praksis

Programmet for Digital Almen Praksis er blevet iværksat med det formål at løfte digitaliseringen af fremtidens almen lægepraksis til et nyt niveau.

.

Formålet er at optimere og lette arbejdsgangene for de praktiserende læger og deres patienter og dermed frigøre tid og rum til andre opgaver og sikre bedre sammenhæng i behandlingen.

Samlet Patientoverblik

MedCom yder implementeringsstøtte til praksisområdet i Programmet for et Samlet Patientoverblik, som understøtter national udbredelse af deling af patientens aftaler og stamdata i sundhedsvæsenet.

Digital svangrejournal i almen praksis

MedCom indgår i et projekt som skal udvikle en digital løsning til understøttelse af graviditetsforløb.

Praksis-lab-teamet

Portrætfoto af Alice

Alice Ørsted Kristensen

Konsulent

Praksis-/Lab.-team

Portrætfoto af Anne Kathrine

Anne Kathrine Langfeldt Leksø

Konsulent

Praksis-/Lab.-team

Portrætfoto af Carina C.

Carina Dahl Christensen

Konsulent

Praksis-/Lab.-team

Portrætfoto af Gitte

Gitte Henriksen

Projektmedarbejder

Praksis-/Lab.- og Standardteam

Portrætfoto af Heidi

Heidi Skram

Konsulent

Praksis-/Lab.-team

Portrætfoto af Marianne

Marianne Broholm

Konsulent

Praksis-/Lab.-team

Portrætfoto af Rikke

Rikke Viggers

Konsulent

Praksis-/Lab.-team

Portrætfoto af Tina

Tina Aagaard Bjørnsholm

Konsulent

Praksis-/Lab.-team

Tom Høg Sørensen

Chefkonsulent

Praksis-/Lab.-team