Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Hvad betyder det lige … ?

Forkortelser

Her får du en liste over mange af de forkortelser, der bliver brugt i flæng hos MedCom og generelt i sundheds-it-branchen.

ForkortelseBetydningForklaring
APIApplication Programming InterfaceEr en software, der tillader et stykke software at ”tale” med et andet stykke software.
BRSBehandlingsrelationsserviceEr en service på Den Nationale Serviceplatform som giver mulighed for at bedømme graden af behandlingsrelation der måtte være, når en kliniker søger adgang til patientdata i en af de nationale datakilder med medicin-, laboratorie-, journal- eller røntgensvarsystemer.
CDAClinical Document ArchitectureEr et standardformat udarbejdet af den internationale standardiseringsorganisation HL7, som anvendes til deling af kliniske dokumenter.
DDBDen Dynamiske BlanketHar til formål at gøre det muligt for en blanketudbyder at udvikle elektroniske blanketter, der kan behandles integreret af praksissektorens it-systemer – uden at det er nødvendigt at tilpasse de enkelte it-systemer hver gang der indføres nye blanketter.
DDVDet Danske VaccinationsregisterEr en elektronisk løsning, der giver sundhedspersonale og borgere adgang til information om vaccinationer.
DNHFDen nationale henvisningsformidlingEr en national løsning som distribuerer henvisninger og bilag til sundhedsfaglige behandlere i regioner, stat, kommuner, den private sektor og sundhed.dk.
DSAMDansk Selskab for Almen MedicinDSAM er en forening af speciallæger i almen medicin samt yngre læger under uddannelse i specialet almen medicin.
EDI(FACT)Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and TransportEDIFACT-standarden indeholder et internationalt meddelelsesstandardformat, mapninger og retningslinjer for EDI-kommunikation på tværs af lande og brancher.
EHDSEuropean Health Data SpaceEr en datadelingsramme for sundhedsdata i EU.
EHMIEnhanced Healthcare Messaging InfrastructureEr det nye navn for den moderniserede MedCom-infrastruktur.
EOJElektronisk OmsorgsjournalEt elektronisk omsorgsjournalsystem understøtter opgaver på hjemmeplejeområdet (sygepleje og hjemmepleje) og i socialpsykiatrien (herunder også hjemmevejledning mv.), opgaver relateret til administration af ældre- og handicapegnede boliger, opgaver på trænings- og genoptræningsområdet samt opgaver relateret til det forebyggende arbejde på det kommunale sundhedsområde (forløbsprogrammer mv.).
EPJElektronisk PatientjournalEPJ-systemer anvendes på sygehuse og hospitaler. Det er et samlet system med en ensartet brugergrænseflade, som samler kliniske funktioner og data.Formålet med disse er bl.a. at øge tilgængeligheden af data og sikkerheden omkring de oplysninger, som sundhedspersonalet gemmer om hver enkelt patient.
FHIRFast Healthcare Interoperability ResourcesEr et standardformat udarbejdet af den internationale standardiseringsorganisation HL7. FHIR er udviklet til deling af sundhedsinformationer og har i de seneste ti år vundet stor indpas verdenen over.
FMKFælles MedicinkortEr en løsning, der giver borgere og sundhedsprofessionelle adgang til oplysninger om borgernes medicin og vaccinationer. Formålet med medicinkortet er at forhindre fejlmedicinering.
FSIFællesoffentlig Systemforvaltning af Sundheds-it-løsningerGovernance for fællesoffentlig systemforvaltning af sundheds-it-systemer aftalt i økonomiaftalerne for 2016.
FSIIIFælles Sprog 3Er en fælleskommunal metode og standard for dokumentation af den kommunale opgaveløsning på sundheds- og ældreområdet.
HL7Health Level Seven InternationalEr en international standardiseringsorganisation, som bl.a. har udviklet version 2, CDA og FHIR.
ICDThe International Classification of Diseases (WHO) (Dansk: Den internationale klassifikation af sygdomme og relaterede helbredsproblemer)Klassifikationen anvendes til patientregistrering og herunder i forbindelse med indberetning til Landspatientregisteret (LPR).
ICPCInternational Classification of Primary Health CareEr et internationalt klassifikationssystem til beskrivelse af helbredsproblemer i almen praksis. ICPC-2-DK er den danske udgave af seneste ICPC-version.
IHEIntegrating the Healthcare EnterpriseEn international standardiseringsorganisation inden for sundheds-it-området.
ISOInternational Organization for StandardizationEn organisation der udarbejder og publicerer standarder inden for en lang række områder.  MedCom er certificeret i standarden for kvalitetsledelse: ISO 9001:2015 og følger relevante dele af ISO 27001 i systemforvaltningen SDN, VDX og KIH.
KiAPKvalitet i Almen PraksisOrganisation der arbejder med kvalitetsudvikling i klyngefællesskaber og forløbsplaner.
KIHKlinisk Integreret Hjemmemonitorering. Også kaldet Hjemmemonitoreringsdatabasen eller KIH XDS Repository.Er del af en national infrastruktur for dokumentdeling, hvis formål er effektivt og sikkert at dele og skabe overblik over relevante data i et behandlingsforløb på tværs af sundhedsvæsenets aktører.
KLKommunernes LandsforeningEr en interesseorganisation for Danmarks 98 kommuner.
KSSKvalitetsstyringssystemI 2015 besluttede MedCom at etablere et kvalitetsstyringssystem (KSS) indenfor test og certificering af it-leverandørers implementering og udarbejdelse af MedCom-standarder.
LPRLandspatientregisteret Er et nationalt register med alle informationer om undersøgelser og behandlinger på danske sygehuse.
MIBAMikrobiologidatabankenEr en landsdækkende og automatisk opdateret database over mikrobiologiske undersøgelsesresultater.
NPNNationalt PrøvenummerEt landsdækkende unikt nummersystem til mærkning af alle laboratorieprøver hos prøvetageren.
NPUNomenklatur for Egenskaber og EnhederEr en international terminologi for det laboratoriemedicinske område.
NSPNational ServiceplatformSkal gøre det muligt at anvende nationale registre og services direkte i patientbehandlingen ved at sikre den nødvendige tilgængelighed og driftsstabilitet.
PASPatient Administration SystemEt informationssystem, der udfører den grundlæggende, men afgørende funktion at registrere ikke-kliniske patientoplysninger, såsom navn, fødselsdato og hjemmeadresse, samt eventuelle yderligere kontaktoplysninger til pårørende i en nødsituation
PLOPraktiserende Lægers OrganisationEr en landsdækkende interesseorganisation under Lægeforeningen, hvis formål er at varetage de alment praktiserende lægers faglige og økonomiske interesser.
PLSPPrimærsektorens Leverandør Service PlatformEr en organisation, der udvikler og driver en national serviceplatform, der understøtter digitaliseringen i sundhedsvæsenet, og som beskæftiger sig med dataudveksling og integration i sundhedssektoren.
PROPatientrapporterede OplysningerEr patientens svar på spørgeskemaer om deres helbredstilstand, livskvalitet og funktionsniveau. Svarene kan bruges i mødet mellem patient og sundhedsfaglig fx til beslutningsstøtte eller dialogstøtte.
RKKPRegionernes Kliniske Kvalitetsudviklings ProgramOpsamler kvalitetsdata fra lægepraksis. Lægepraksissystemerne uploader
statistikinformation til webservice hos RKKP.
RSIRegionernes sundheds-itRegionernes samarbejde omkring sundheds-it. Har til hensigt at styrke den fælles retning, strategi og indsats i forhold til digitalisering, data, teknologier og innovation på sundhedsområdet i bred forstand.
RUSARådgivende Udvalg for StandarderEr under Sundhedsdatastyrelsen og behandler nationale projekter, arkitekturprodukter samt it-standarder med henblik på at sikre sammenhæng og interoperabilitet i digitale løsninger på sundhedsområdet.
SDNSundhedsdatanettetEr et sikret netværk til datakommunikation i den danske sundhedssektor (offentlige og private parter).
SDSSundhedsdatastyrelsenStyrelse, der arbejder for at sikre bedre sundhed for de danske borgere gennem brug af data og ved at skabe digital sammenhæng i sundhedssektoren.
SJSundhedsjournalenEn journal, hvor borgere kan se sundhedsdata, som sundhedsvæsenet har registreret om en. Borgeren kan blandt andet se sin journal fra sygehuset, prøvesvar, henvisninger, medicinkort og en oversigt over, hvornår man har besøgt sin læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut m.fl. Sundhedsjournalen er et hjælperedskab for behandlingsansvarlige sundhedsfaglige. Det er særligt aktuelt, hvis relevante oplysninger om en patient ikke er tilgængelig i de sundhedsfagliges primære fag- og journalsystemer.
SORSundhedsvæsenets OrganisationsregisterIndeholder informationer om organisations- og adressedata samt lokationsnumre i det danske sundhedsvæsen.
SSIStatens Serum InsititutSSI er det danske nationale sundhedsvæsens centrale laboratorium og center for forebyggelse og behandling af smitsomme sygdomme, medfødte lidelser og biologiske trusler.
SUMIndenrigs- og SundhedsministerietMinisteriet har det overordnede ansvar for sundhedspolitikken, herunder sygehuse, sygehusapoteker og sundhedsvæsen.
SVNSubversion- dokumentationsrevisionssystemMedComs online dokumentarkiv.
VANSValue Added Network SupplierEr et kommunikationsnetværk, som distribuerer elektroniske dokumenter.
VDXVideoknudepunktetEr en fællesoffentlig og tværsektoriel videoinfrastruktur, som stilles til rådighed for staten, regionerne og kommunerne (ejerkredsen) og med anvendelse inden for det nedenfor definerede formål for VDX og på områder, som ligger inden for MedComs organisatoriske formål og arbejdsprogram.
XDSCross-Enterprise Document SharingEr en IHE-standard til udveksling af dokumenter mellem organisationer inden for sundhedsområdet.
OIOXMLExtensible Markup LanguageEr et meta-opmærkningsprog; en syntaks til at lave opmærkningssprog.