Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Nyhed

Ny version af standarden for Standardiseret Udtræk af Patientdata (SUP)

7. december 2023 · Læsetid: 3 minutter

Sundhedsdatastyrelsen har aftalt med Danske Regioner og de 5 regioner, at de fra udgangen af 1. kvartal 2025 – i deres it-patientregistreringssystemer – skal benytte SOR-klassifikationen til lokationsregistrering frem for SHAK-klassifikationen, som anvendes i dag. 

I dag opsamler E-Journal journaldata fra offentlige sygehuse og privathospitaler med udgangspunkt i SHAK-klassifikationens lokationsregistrering, men med regionernes overgang til SOR skal der ske en del ændringer i E-Journalen og dens funktionalitet ift. forsendelse og præsentation af data og privatmarkeringer.

Dataleverancen til E-Journal sker på basis af MedComs SUP-specifikation (Standardiseret Udtræk af Patientdata), som derfor er revideret til version 3.0, så der kan afleveres data på basis af SOR.

Revisionen af SUP-specifikationen indbefatter en tilføjelse af optionel attribut ”KodeType” under angivelsen af organisatorisk enhed, som bruges til at angive den anvendte organisationsklassifikation (SOR- eller SHAK-klassifikationen). Her vil indberettersystemet skulle angive kodetypen til at være SOR, så E-Journal kan parse data korrekt ved modtagelse af data.

Regionernes sygehuse og landets privathospitaler indberetter data til Landspatientregisteret (LPR), og i 2019 blev der indført en ny version af denne. På den måde erstattede man LPR2 med LPR3, og i forbindelse med denne overgang opstod der et problem relateret til E-Journal-visningen af SUP-indberettede data. Dette betød, at de efterfølgende opsamlede data i E-Journal blev vist på en uhensigtsmæssig måde, hvor sammenhængen ikke var logisk for klinikere og borgere.

Det vestdanske samarbejde mellem de 3 regioner (Nord, Midt og Syd) har besluttet at anmode E-Journal om at introducere en ny variabel i SUP-specifikationen, så de omtalte data igen kan sammenknyttes i visningen i E-Journal. Sammenknytningen kommer til at ske ved, at der under revideringen er tilføjet en optionel attribut ”SammenknytningsIdentifikation” til patientforløbet, så kontaktregistreringer kan knyttes til et forløb. Forretningsstyregruppen for Sundhedsjournal har valgt at godkende denne anmodning.

SUP-specifikation version 3.0 blev godkendt af Det rådgivende Udvalg for Standarder og Arkitektur (RUSA) den 2. oktober 2023 og vil være gældende fra 1. februar 2024, hvor det anbefales at versionen tages i brug. Den nuværende version af SUP-specifikation, 2.3, vil stadig være anvendelig indtil der aftales en dato for udfasning.

Ovenstående betyder, at alle parter der indberetter til E-Journalen, skal testes og certificeres for SUP-specifikation version 3.0. MedCom kontakter relevante parter/interessenter omkring dette.

Overgangen fra SHAK til SOR vil desuden betyde, at sundhed.dk’s knapspecifikation vil blive ændret, så Sundhedsjournalen (og herunder E-Journal) kan kaldes på basis af SOR.

Hvad er SHAK?

Sygehus-afdelingsklassifikation (SHAK) klassificerer sundhedsrelatererede institutioner, herunder hospitaler (afdelinger og afsnit). SHAK anvendes bl.a. ved indberetning til Landspatientregistreret (LPR) og E-Journal.


SHAK er hierarkisk opbygget med tre niveauer:


• 4-karakters SHAK-koder: Sygehuse og andre sundhedsinstitutioner
• 6-karakters SHAK-koder: Afdelinger
• 7-karakters SHAK-koder: Afsnit

Hvad er SOR?

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) indeholder informationer om organisations- og adressedata samt lokationsnumre i det danske sundhedsvæsen (inkl. grønlandske og færøske sundhedsinstitutioner).


SOR opbygges i et organisationshierarki ud fra følgende tre byggesten:


• Institutionsejer (IE) (region, kommune, stat, privat)
• Sundhedsinstitution (SI) (f.eks. hospital, kommunal forvaltning, speciallægepraksis, tandlæge m.m.)
• Organisatorisk enhed (OE) (f.eks. afdelinger, afsnit m.m.)