Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Est. 1994

Tidligere MedCom-perioder

MedCom har siden etableringen arbejdet i tidsbegrænsede projektperioder på 2-4 år.

Du kan her læse mere om vores nuværende projektperiode, MedCom13 (2023 – 2025).


MedCom12 (2021-2022)

Screendump af MedCom12-afslutningspjece.
MedCom12-afslutningspjece, december 2022

Visionen for MedCom12 (2021-2022) var at arbejde for en sikker, rettidig og robust digital kommunikation, effektivitet og øget tværsektoriel sammenhæng med afsæt i sundhedssektoren.

Visionen skulle baseres på tæt samarbejde og internationalt udsyn. MedCom arbejdede med en særlig fokuseret indsats på implementering af moderniseret MedCom-kommunikation ved brug af internationale standarder for at fremme datadeling, sekundær dataanvendelse og anvendelse af nye teknologier.

Derudover var ambitionen at udbygge det nære og sammenhængende sundhedsvæsen ved deling af data af høj kvalitet mellem almen praksis, sygehuse, kommuner, speciallægepraksis og borger og samtidig styrke inddragelsen af borgere gennem understøttelse af borgerrettede løsninger.

MedCom fortsatte med at udbrede anvendelsen af videokonference af høj kvalitet og på at hærde informationssikkerheden, herunder at understøtte af det nationale arbejde med cybersikkerhed.


MedCom11 og 11+ (2018-2020)

Screendump af MedCom11-afslutningspjece
MedCom11-afslutningspjece, december 2020

Projektperioden fulgte en vision om at arbejde for en sikker og rettidig digital kommunikation, større effektivitet og øget sammenhæng på tværs af sundhedssektoren med udgangspunkt i sundhedspersonalet og borgerne.

Et markant fællestræk for projekterne var afprøvning af og roadmap for moderniseret udgave af MedCom-kommunikationen, med særlig vægt på sikker deling af patientdata ved brug af internationale standarder.

Derudover var der fokus på det digitale grundlag for bedre samspil mellem social- og sundhedsområdet gennem deling af data i en moderniseret MedCom-kommunikation, landsdækkende implementering af fremtidens digitale lægepraksis i det samarbejdende sundhedsvæsen og yderligere kvalitetssikring af MedComs processer og risikobaseret styrkelse af informationssikkerheden.


MedCom10 (2016-2017)

Screendump af MedCom10-afslutningspjece
MedCom10-afslutningspjece, december 2017

Den 10. projektperiode afspejlede bestillinger fra flere sider, herunder især økonomiaftaler med regioner og kommuner for 2016, Finanslovsaftaler på sundhedsområdet, Sundhedsaftaler mellem regioner og kommuner for 2015-2018, RSI-pejlemærker, Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi og overenskomstaftaler på praksisområderne.

MedCom10 havde en særlig fokuseret indsats på borgerperspektivet, med inddragelse af data fra borgeren i eget hjem; kvalitetsstyring af MedComs egne processer og samarbejde med it-leverandørerne og landsdækkende implementering af internationale standarder for at fremtidssikre MedCom-kommunikationen.


MedCom9 (2014-2015)

Screendump af MedCom9-afslutningspjece
MedCom9-afslutningspjece, december 2015

MedCom9 tog afsæt i den nationale digitaliseringsstrategi for sundhedsområdet for 2013-2017: ”Digitalisering med effekt”.

Hovedaktiviteterne var realisering af den nationale handlingsplan for udbredelse af telemedicin (Telemedicinsk Sårvurdering, Telepsykiatri og Klinisk Integreret Hjemmemonitorering), udbredelse af det Fælles Medicinkort (FMK) i kommuner og praksissektor samt fuld udbredelse af MedCom-standarder mellem sygehuse, kommuner og lægepraksis.

Derudover blev en række basisopgaver løst indenfor overskrifterne: tværsektoriel udbredelse, standarder/test/certificering, Sundhedsdatanet/nationale datakilder og internationale aktiviteter.


MedCom8 (2012-2013)

Screendump af MedCom8-afslutningspjece
MedCom8-afslutningspjece, december 2013

Den 8. projektperiode fik overskriften “Udbredelse og teknologisk fremtidssikring”, og indebar med afsæt i aftale om sundheds-it fra juni 2010 18 delaktiviteter fordelt på følgende projektlinjer og teknikaktiviteter:

Kronikerprojekt, E-journal og P-journal, Kommuneprojekter, Fælles Medicinkort og DDV i lægepraksis, Telemedicin, Praksis- og laboratorieprojekter, Internationale projekter, MedCom-standarder – test og certificering, Sundhedsdatanet og videoknudepunkt samt Teknologisk fremtidssikring af MedCom-kommunikationen.


MedCom7 (2010-2011)

Screendump af MedCom7-afslutningspjece
MedCom7-afslutningspjece, december 2011

MedCom7 fokuserede på landsdækkende udbredelse og telemedicin indenfor rammerne af regionernes og regeringens aftale om sundheds-it fra juni 2010 med særligt fokus på udbredelse af MedCom-standarderne og videotolkning på sygehusene samt fælles medicinkort i praksissektoren.

Arbejdet organiseredes i 6 projektlinjer: Telemedicin, kommuneprojekter, FMK i primærsektoren, e-journal, praksis- og laboratorieområdet og internationale projekter.


MedCom6 (2008-2009)

Screendump af MedCom6-afslutningspjece
MedCom6-afslutningspjece, december 2009

Den 6. MedCom-projektperiode var i høj grad påvirket af it-strategien for sundhedsområdet fra december 2007 og Digital Sundheds handleplaner for udmøntning af samme.

Herunder etablering af det Fælles Medicinkort, nationale indberetningsløsninger, det nationale telemedicinprogram, professionalisering af sundhedsdatanettet, videreudvikling af MedComs standarder samt konsolidering af udbredelse af e-journal og den elektroniske kommunikation på praksis-, laboratorie- og kommuneområdet.


MedCom5 (2006-2007)

Screendump af MedCom5-afslutningspjece
MedCom5-afslutningspjece, december 2007

MedCom5 (2006-2007) gennemførtes under påvirkning af strukturreformen og indførelse af ny teknologi i den tværsektorielle sundhedskommunikation, med fokus på OIO-XML og serviceorienteret arkitektur.

Der blev gennemført aktiviteter indenfor seks projektlinjer: Kommuneprojekter, sundhed.dk-understøttelse, medicinområdet, SUP/e-journal, konsolidering/udbredelse og web-service-makroprojekt.


MedCom4 (2002-2005)

Screendump af MedCom4-afslutningspjece
MedCom4-afslutningspjece, december 2005

I den 4. projektperiode gennemførtes storskalakommunikation til og fra den kommunale hjemmepleje, SUP- og mini-IRSK-projekterne på sygehusområdet og den praktiske udmøntning af MedComs internetstrategi, herunder sammenhæng til sundhed.dk.

Hertil kom i stadig stigende grad permanente opgaver vedrørende udbredelse og kvalitetssikring af den eksisterende EDI-kommunikation mellem praksissektor og den øvrige sundhedssektor.


MedCom3 (2000-2001)

Screendump af MedCom3-afslutningspjece
MedCom3-afslutningspjece, december 2001

I MedCom3 gennemførtes aktiviteter vedr. konsolidering af eksisterende EDI-kommunikation, internetprojekter, kommuneprojekter og internationale projekter.


MedCom2 (1997-1999)

Screendump af MedCom2-afslutningspjece
MedCom2-afslutningspjece, december 1999

MedCom2 afvikledes i 1997-1999 og sikrede massiv udbredelse af de kommunikationsstandarder, der udvikledes i den første projektperiode.

Desuden gennemførtes en række pilotprojekter med bl.a. kommunikation på kommune-, fysioterapi- og tandlægeområdet samt telemedicinske projekter.


MedCom1

Screendump af MedCom1-afslutningspjece
MedCom1-afslutningspjece, december 1996

Det første MedCom-projekt afvikledes i 1994-1996.

Formålet var at udvikle og teste landsdækkende EDI-kommunikationsstandarder for de hyppigst anvendte meddelelser mellem praktiserende læger og den øvrige sundhedssektor – eksempelvis udskrivningsbreve, laboratoriesvar og recepter.