Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

KIH

Startpakke

Hvis du vil aflevere data til Hjemmemonitoreringsdatabasen (KIH)

… er første skridt at kontakte MedCom. Nogle af de spørgsmål, som indledende kan drøftes er:

Kontaktinfo til MedCom fremgår nederst på siden.

I det næste beskrives forudsætninger, tekniske og praktiske trin for tilslutning til KIH og den nationale infrastruktur for dokumentdeling.

Beskrivelsen indledes med en kort introduktion til infrastrukturen i relation til de 2 forskellige scenarier for anvendelse af KIH.   

Aflevering og / eller visning af dokumenter fra KIH i den nationale infrastruktur

En tilslutning til KIH og den nationale infrastruktur for dokumentdeling kan ske enten som kildesystem, anvendersystem eller begge (se figur nedenfor).

  • Et kildesystem afleverer dokumenter til KIH. KIH registrerer dette i det nationale XDS Registry gennem Dokument Registrerings- og Opdateringsservicen (DROS), der begge ligger på Den Nationale Serviceplatform (NSP). Gennem DROS kan man også ugyldiggøre dokumenter.
  • Et anvendersystem henter og viser / udstiller dokumenter fra KIH. Dokumenter hentes via Dokumentdelingsservicen (DDS), der ligeledes ligger på NSP.  

I fald der er forskelle i det tekniske og praktiske trin for kildesystem eller anvendersystem beskrives det under det enkelte trin for tilslutning.

Mere information om DROS og DDS kan findes på NSPs supportside sammen med mere generel information om NSP.

Både aflevering og hentning af dokumenter sker over Sundhedsdatanettet (SDN).

Et overblik over infrastrukturen kan ses på figuren nedenfor: 

Illustration af KIH/PRO National Infrastruktur

Trin 1: Aftaler om brug af KIH

Ved tilslutning til KIH skal indgås:

I databehandleraftalen indgår:

Databehandleraftalen er udarbejdet ud fra en fællesoffentlig skabelon, som skal anvendes ved databehandleraftaler mellem parterne i sundhedsvæsenet. Skabelonen er forankret i den fællesoffentlige systemforvaltning af sundheds-it (FSI). 

Tilslutningsaftalen skal udfyldes, underskrives og fremsendes til MedCom på kih@medcom.dk. Tilslutningsaftalen er godkendt i MedComs styregruppe.

Databehandleraftale skal udfyldes, underskrives og fremsendes til Region Nordjylland på databehandleraftale@rn.dk.  

Regioner, offentlige og private sygehuse, praksisydere under den offentlige sygesikring, kommuner, apoteker og private laboratorier er forhåndsgodkendte for tilslutning til KIH.

Udenlandske samarbejdspartnere skal godkendes i MedComs styregruppe inden tilslutning.

Ved spørgsmål til databehandleraftaler kan du her finde liste over ofte stillede spørgsmål (FAQ).

Trin 2: Certifikater

For tilslutning til KIH samt de services, der udstilles på NSP, skal der anskaffes korrekte certifikater. Disse udstedes ikke af MedCom.

KIHs uddannelses- og produktionsmiljø ligger på SDN, hvorimod KIHs testmiljø ligger på det åbne net og anvendes under ’trin 3: Test og certificering’.

Trin 3: Test og certificering

For at sikre at data udveksles og fortolkes på samme måde på tværs af løsninger, der er implementeret af forskellige leverandører, skal data afleveres til KIH i MedCom definerede CDA-baserede formater. 

Overholdelsen af formaterne sikres gennem en test og certificering, som skal bestilles og gennemføres sammen med MedCom.

Du kan læse mere om de for KIH-relevante standarder her:

Hvis du gerne vil høre mere eller har spørgsmål til ovenstående standarder, kan du finde relevante kontaktpersoner i standardteamet hos MedCom.

Du kan læse om proces for bestilling, pris, test og certificering hos MedCom.

Værktøjer I relation til klargøring til test og certificering er der udviklet en række værktøjer, der kan hjælpe udviklere med at programmere løsninger, der benytter dokumentdeling.

Trin 4: Tilslutning til SDN

Din organisation eller den leverandør, hvis it-system skal aflevere eller hente / vise dokumenter fra KIH, skal være tilsluttet SDN.

Baggrunden er, at der for at aflevere dokumenter fra KIH skal oprettes og godkendes dedikerede aftaler på SDN til KIH – til dels KIHs uddannelsesmiljø (UDD) og dels KIHs produktionsmiljø.  

Alle regioner, kommuner, alment praktiserende læger er allerede tilsluttet SDN – enten direkte eller via deres leverandør.

Du kan læse mere om SDN.

Trin 5: Aftale og adgang til KIHs uddannelsesmiljø og end-2-end-test af dataleverance til KIH

Når tilslutning til SDN er etableret, skal der først indgås en aftale på SDN om adgang til KIHs uddannelsesmiljø (UDD).

Aftaleopretter er den tilsluttende part. Aftalegodkender er KIH-driftsleverandøren Region Nordjylland.   

Målet med adgangen til UDD er at teste upload og/eller deling af CDA-dokumenter inden skiftet til KIHs produktionsmiljø.

MedCom har til det formål adgang til en CDA-viewer, som viser CDA-dokumenter på UDD.

MedCom verificerer, at de uploadede CDA-dokumenter overholder standarderne, og at metadata er korrekte. Dette sker gennem ved, at den tilsluttede part testes i en række generiske testcases. MedCom tilpasser disse til det givne projekt.

For kildesystemer:

Til verificering benyttes pilotmiljøet på sundhed.dk.

For anvendersystemer:

En forudsætning for verificering er, at der er tilgængelige dokumenter i KIH UDD. Det kan derfor være nødvendigt med en ekstern testdeltager, som kan bidrage med test-dokumenter til KIH UDD, som anvendersystemet derefter kan hente

Trin 6: Aftale om adgang til KIHs produktionsmiljø

Efter MedComs godkendelse af end-2-end-test af dataleverance til UDD, kan den tilsluttende part oprette en SDN-aftale om adgang til KIHs produktionsmiljø.

Aftaleopretter er igen den tilsluttende part – og aftalegodkender er KIH-driftsleverandøren Region Nordjylland.   

Når aftalen er godkendt af KIH-driftsleverandøren, fungerer upload af CDA-dokumenter i KIH i drift.

For at tilgå KIH’s produktionsmiljø skal der anskaffes produktionscertifikater. Se trin 2.

Trin 7: Whitelisting og aftale om adgang til den nationale infrastruktur for dokumentdeling på NSP

For adgang til den nationale infrastruktur for dokumentdeling på NSP, skal der både oprettes aftaler på SDN om adgang til korrekte services på NSP samt sikres korrekt whitelisting hos NSP.

OBS. Mange organisationer er i forvejen whitelistet og har adgang til de korrekte services på NSP – se nedenstående.

Whistelisting sker på certifikatbasis på CVR-nummer og på baggrund af de services man ønsker adgang til.

Aftaleopretter er igen den tilsluttede part – og aftalegodkender er NSP-supporten.

Supporthenvendelse sker ved udfyldelse af blanket på NSPoP.

For kildesystemer:
Under ”forretningsservice” angives ”DROS”. Under ”miljø” angives ”Produktion”. 

For anvendersystem:
Under ”forretningsservice” angives ”DDS”. Under ”miljø” angives ”Produktion”. 

Når man bliver godkendt til DROS, vil man automatisk blive godkendt til DDS og omvendt.

Hvis man både er kildesystem og anvendersystem, behøver man derfor kun at anmode om adgang til én af disse services.

Regioner, kommuner og lægepraksissystemer er både whitelistet og har de rette aftaler om adgang til services på NPS.

NSP kan findes over organisationstyper, som er forhåndsgodkendt. Ved tvivl kan oprettes en supporthenvendelse til NSP.   

Kontakt ved spørgsmål om tilslutning

MedCom
Mail: kih@medcom.dk 
Telefon: (+45) 6543 2030

Kontakt ved spørgsmål om databehandleraftale

Region Nordjylland
Mail: databehandleraftale@rn.dk
Att: Karoline Andersen

KIH-support i øvrigt

Se KIH-support.