Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Digitale attester

Udbredelse

Følgende attestområder er i dag digitaliserede via Den Dynamiske Blanket:

Alle LÆ-attester er digitaliserede og fuldt udbredt mellem alle kommuner og almen- og speciallægepraksis.

LÆ-attester anvendes i det sociallægelige samarbejde mellem kommuner og læger. Ved social-lægeligt samarbejde formidles relevante sociale og lægelige oplysninger mellem kommuner og læger med henblik på at opnå den optimale sagsbehandling for borgerne. Læs mere her.

LÆ165 er ikke digitaliseret som en Dynamisk Blanket, men kan efter aftale sendes som en korrespondance. Læs mere i Notat om LÆ165.

Når et forsikringsselskab eller en pensionskasse indhenter helbredsoplysninger sker det på baggrund af attester og journalanmodninger, der er godkendt af Lægeforeningens Attestudvalg og Forsikring & Pension, som er brancheorganisation for forsikrings- og pensionsselskaberne.

Der er aftalt samtykkeerklæringer og erklæringer om anmodning om journaloplysninger til forskellige forsikringstyper. Herudover er der aftalt en række FP-attester.​​​​​​​​​​​​​​​​​

FP-attesterne er digitaliseret af Forsikring & Pension i Dynamisk Blanketformat, og kommunikeres med alle almene- og speciallæger. Læs mere her.

Nogle personer kan på grund af deres helbred ikke træffe beslutninger om personlige forhold, eksempelvis om de skal flytte, eller beslutninger om deres økonomi. De kan derfor have behov for, at andre træffer beslutningerne for dem.

Familieretshuset har digitaliseret Værgemålsattesten, som anvendes til vurdering af patientens tilstand mhp. iværksættelse af værgemål.

Læs mere her

Udbetaling Danmark står for udbetaling af barselsdagpenge ved sygdom i forbindelse med graviditet eller risiko for fosterskader. Der indhentes lægeattest som er digitaliseret.

Læs mere her

Ifm. ansøgning om taxiførerkort skal borgeren have udarbejdet en lægeattest. Lægeattesten til chaufførkort er digitaliseret, og borgeren starter selv et selvbetjeningsforløb op på Færdselsstyrelsens hjemmeside: www.fstyr.dk

Læs mere her

Man skal have en lægeattest, når man skal have et kørekort for første gang, når man skal forny et stort kørekort, og hvis man har en tidsbegrænsning på dit kørekort på grund af helbredsmæssige forhold.

Den godkendte lægeattest til kørekort hedder officielt “Blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort” og benævnes normalt “Kørekortattesten”. Derudover er der nu også en særlig attest, som skal udfyldes i nogle tilfælde, hvis ansøgeren har diabetes.

Kørekortattesterne er nu udarbejdet i Dynamisk Blanketstandard, og kan dermed sendes til og fra alle lægepraksis.

Der er udviklet en selvbetjeningsløsning som understøtter et rent digitalt flow, hvor borgeren udfylder sin del af attesten online, hvorefter den automatisk sendes til lægepraksissystemet. Når lægen har færdiggjort attesten, sendes den elektronisk til borgerservice, direkte fra lægepraksissystemet. Løsningen udbydes af EG Digital Welfare og er i drift i flere kommuner.

Se her hvilke kommuner der har taget de digitale kørekortattester i brug.

For at en person kan udføre funktioner med betydning for jernbanesikkerheden (sikkerhedsklassificerede funktioner), skal den pågældende have en gyldig helbredsgodkendelse udstedt af Trafikstyrelsen.

Ved helbredsgodkendelse stilles der blandt andet krav til syn, hørelse og bevægelighed. Desuden må man ikke lide af sygdomme, der medfører for eksempel svimmelhed eller koncentrationsproblemer.

Egen læge skal udarbejde en helbredsattest som er digitaliseret af Trafikstyrelsen.
Læs mere her

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), som er en selvejende institution under ATP, varetager alle opgaverne fra det tidligere Arbejdsskadestyrelsen. Arbejdsskader kan være en erhvervssygdom eller en arbejdsulykke.

Læs mere her

Ifm. sagsbehandlingen kan AES anmode den skadelidtes praktiserende læge om at udfylde en funktionsattest. Funktionsattesterne dækker en række somatiske samt psykiske følger af arbejdsskaden, og indeholder specifikke spørgsmål, som den praktiserende læge skal svare på. Attesten anvendes typisk på det tidspunkt i sagsbehandlingen, hvor der skal tages stilling til fastsættelse af procentvis méngrad og dækning af behandlingsudgifter.

AES har fra september 2023 digitaliseret indhentningen af arbejdsskadeattester. Løsningen er etableret i samarbejde med EG Digital Welfare og understøttes af MedCom’s standard for Den Dynamiske Blanket, på samme måde som de øvrige digitale attester. Læs mere her.

Danske Handicaporganisationer varetager administrationen og udstedelsen af handicap parkeringskort og ledsagekort. I de tilfælde hvor der er brug for en lægeerklæring til behandling af sagen, er det hidtil foregået med papirblanketter. Ansøgningsblanketten og lægeerklæringen nu digitaliseret. Borgeren kan selv udfylde ansøgningen digitalt via en selvbetjeningsløsning her: www.selvbetjening.handicap.dk.
Anmodningen om lægeerklæring bliver derfra sendt til lægepraksissystemet på samme måde som øvrige digitale attestanmodninger. Attesten udfyldes af lægen og afsendes fra lægepraksissystemet til den videre sagsbehandling i Danske Handicaporganisationer.

Læs mere her ( www.handicap.dk )