Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Nyhed

Nu deles de første PRO-data tværsektorielt

13. december 2023 · Læsetid: 3 minutter

Fra oktober til årets udgang gennemføres et afprøvningsprojekt mellem Vejle Kommune og Region Syddanmark, hvor Patientrapporterede Oplysninger (PRO) for hjerterehabilitering deles tværsektorielt via den fælles nationale infrastruktur.

Vejle Kommune opsamler og afleverer spørgeskemabesvarelser med it-systemet MoEva for borgere, der er i hjerterehabiliteringsforløb i sundhedsafdelingen.

Afdelingen for Hjertesygdomme på Sygehus Lillebælt kan herefter hente og se spørgeskemabesvarelserne i MitSygehus ved patientens opfølgende konsultation.

Logoer af PRO-afprøvningsdeltagerne MedCom, PRO-sekretariatet, Vejle Kommune og Region Syddanmark
Parterne i afprøvningsprojektet er Region Syddanmark og Vejle Kommune, foruden MedCom som projektleder og PRO-sekretariatet som forfatter af PRO-pakker og udstilling heraf i den nationale spørgeskemabank.

I økonomiaftalerne for 2017 mellem regeringen, kommuner og regioner blev det aftalt at udbygge og anvende den nationale it-infrastruktur som en sikker indgang til sundhedsvæsenets parters spørgeskemadefinitioner og -besvarelser.

Heri indgår Patientrapporterede Oplysninger (PRO), dvs. data om patientens helbredstilstand – herunder fysiske og mentale helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og funktionsniveau.

Forberedelserne har været længe undervejs, og fra oktober 2023 startede det første reelle tværsektorielle afprøvningsprojekt mellem to sundhedsfaglige organisationer (Region Syddanmark og Vejle Kommune), hvor der deles PRO via den fælles nationale infrastruktur.

MedCom er projektleder for afprøvningen, som inkluderer patienter med hjertesygdom, der deltager i et hjerterehabiliteringsforløb.

Den nationale infrastruktur

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at benytte patientrapporterede oplysninger (PRO) til at samarbejde om patientcentreret behandling.

Parterne gennemfører derfor en række piloter med henblik på at forberede national udbredelse.

Det er aftalt at udbygge og anvende den nationale infrastruktur som en sikker indgang til sundhedsvæsenets parters spørgeskemadefinitioner og -besvarelser.

Den nationale it-infrastruktur er bygget i overensstemmelse med den nationale referencearkitektur (tekniske retningslinjer) for, hvordan helbredsdata opsamlet hos borgeren kan deles tværsektorielt med brug af internationale it-standarder.

Formålet med afprøvningen

Det primære formål er at afprøve en teknisk løsning, hvor patienternes spørgeskemabesvarelser deles med brug af MedComs PRO-standarder. Det sekundære formål er at opsamle erfaringer, som efterfølgende kan anvendes til at fremme udbredelsen af tværsektoriel deling af PRO.

Deling af PRO, via den fælles nationale infrastruktur, betyder at andre behandlere også kan hente patientens spørgeskemabesvarelse, og patienten kan desuden selv se oplysningerne på sundhed.dk.

I mange år har den tværsektorielle kommunikation været meddelelsesbaseret. Den meddelelsesbaserede kommunikation er karakteriseret ved, at der er én afsender og én modtager. Afprøvningen er den første, hvor PRO kan deles med alle relevante parter. Og netop det er et paradigmeskifte i dansk sundheds-it.  

En bedre sammenhæng

Fordelen ved den tværsektorielle deling er, at patienternes besvarelser kan genbruges, og patienten dermed i videst muligt omfang undgår at svare flere gange på de samme spørgsmål.

På den måde oplever patienterne en større sammenhæng i mødet med sundhedsvæsenet, og den sundhedsprofessionelle kan derudover se de indsamlede svar fra øvrige sektorer til brug for bedre behandling.

Birthe Pors, afdelingsleder hos Sundhedshuset i Vejle Kommune, har været en central part af afprøvningsprojektet, og hun kan godt se fordelene i at dele PRO-data tværsektorielt:

Fra vores side er det en spændende rejse, hvor vi i kommunen får afprøvet muligheden for at sende og sygehuset at se data.

Set i lyset af fremtiden, kan jeg kun se fordele i, at vi kan indhente data fra borgerne, som kan ses hos den part, hvor det giver mening. Fx kan sygehuset se udviklingen for borgeren og dermed støtte op om det videre forløb.

Forhåbentlig vil det blive endnu et element i at forbedre det samlede patientforløb og dermed borgerens oplevelse af, at indlæggelse og rehabiliteringsforløb hænger sammen.”

Når afprøvningen er færdig, følger en evaluering mellem parterne i januar 2024.


Du kan læse mere om PRO-løsningerne og generel status på MedCom-projektet Data fra borgerens eget hjem.