Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

For dig som er praksislæge

De første standarder

MedCom blev dannet for at strukturere den elektroniske kommunikation i sundhedsvæsenet, således at de gamle papirblanketter og formularer med tiden blev erstattet af MedComs standardiserede digitale meddelelser. Næsten 30 år senere kaldes de digitale meddelelser stadig for ”standarder”.

Henvisninger

Skærmdump med teksten: Information til praksis Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland sundhed.dk

Henvisningen er en af de første kommunikationsstandarder i det danske sundhedsvæsen, som MedCom har været med til at digitalisere. I dag er der flere forskellige typer digitale henvisninger designet til at understøtte de forskellige modtageres behov for information om patienten.

Henvisninger fra den praktiserende læge sendes alle via Den Nationale HenvisningsFormidling (DNHF). Henvisninger til speciallæger, fysioterapeuter, psykologer, fodterapeuter og kiropraktorer kan hentes af den ønskede behandler på DNHF, som herefter henter henvisningen ned i eget it-system via digital signatur.

Henvisninger til sygehuse og kommunal forebyggelse stiles direkte til de relevante afdelinger og videresendes fra DNHF. En oversigt, en såkaldt pakketabel, gør det nemt at finde den kommune- eller sygehusafdeling, henvisningen skal sendes til inden for generel henvisning, kræftpakker, hjertepakker og de kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud.

Beskrivelse af relevante henvisningsmodtagere samt ønsket indhold i henvisningerne findes desuden på sundhed.dk på de respektive regioners infosider.

Ved henvisninger, hvor et sygehus ikke har kapacitet eller kompetence til at varetage en behandling, kan sygehuset ifølge udlægningsaftale om sygehusbehandling mellem Danske Regioner og foreningen af praktiserende speciallæger (FAPS), videresende henvisningen til en speciallæge.

Når patienten er færdigbehandlet hos speciallægen, sendes efterfølgende en udskrivningsepikrise til egen læge.


Epikriser

Skærmdump af teksten: Vejledning om epikriser gældende, VEJ nr. 10036 af 30/11/2018

Epikrisen anvendes til overlevering af lægefaglige oplysninger til patientens egen læge, når en patient afsluttes i et behandlingsforløb. Den praktiserende læge er således den primære modtager af epikrisen, men den kan også sendes til andre relevante modtagere, som fx praktiserende speciallæge.

Der er udarbejdet adskillige typer digitale epikriser til understøttelse af de forskellige afsenderes behov for videregivelse af oplysninger fra fx indlæggelse, ambulant behandling, skadestuebesøg, billeddiagnostisk undersøgelse, lægevagtskonsultation eller behandling hos speciallæge, kiropraktor eller fysioterapeut.

I 2018 kom der en ny ”Vejledning om Epikriser” som bl.a. beskriver krav til epikrisen indhold. Med den nye vejledning fulgte også en opdatering af de digitale epikriser, som gjorde det muligt på nogen epikrise-typer at markere, om epikrisen indeholder anbefalinger til opfølgning hos egen læge, som patienten måtte have behov for hjælp til at få iværksat.

Dermed blev det tydeliggjort i den praktiserende læges it-system, hvilke epikriser, man skal være særligt opmærksom på, og dermed sikre bedre sammenhæng i patientens behandlingsforløb.


Korrespondancemeddelelser

Mellem sygehuse, kommuner, lægepraksis og apoteker udveksles korrespondancemeddelelser.

Korrespondancemeddelelsen omtales ofte som sundhedsvæsenets “sikre kliniske e-mail.” Det er en fritekstmeddelelse, som anvendes til udveksling af patienthenførbare oplysninger, hvor der ikke findes andre MedCom-standarder til formålet eller som supplerende meddelelse til anden MedCom-standard, eksempelvis sygehushenvisning eller som supplerende meddelelse til hjemmepleje-sygehusstandarder.

Anvendelsen af korrespondancemeddelelsen mellem parterne fastlægges dels af kommunikationsaftaler under sundhedsaftaler samt lokale samarbejdsaftaler. For samarbejdet mellem lægepraksis og kommunerne sker aftaler om anvendelse gennem KLU, de kommunalt lægelige udvalg.

Udbredelsen af MedComs korrespondancemeddelelse har været jævnt stigende siden ibrugtagning. MedCom-standarden findes i EDI-format, DIS91, og XML-format, XDIS91.

Der er udviklet en ny korrespondancemeddelelse i HL7/FHIR-format, hvor kategorisering og vedhæftning af bilag vil give væsentlige forbedringer i den kliniske anvendelse.


Håndtering af laboratorieprøver

MedComs kommunikationsstandarder anvendes, når de praktiserende læger bestiller laboratorieundersøgelser og modtager svar fra laboratorierne. Alle laboratorieprøver bestilles i WebReq, som tilgås via lægesystemet.

WebReq Laboratorierekvisition logo

Laboratoriernes repertoire er altid opdateret, og lægen kommer ikke til at bestille noget, som ikke kan laves på laboratoriet. Laboratoriet kan opsætte regler og blokeringer for rekvirering af specifikke undersøgelser/analyser samt sætte pris/prisgruppe på, så det er nemt at se, hvis en undersøgelse er særlig dyr at udføre.

På laboratoriesvarportalen findes svar på prøver, som er analyseret på et af landets laboratorier. Portalen tilgås direkte fra WebReq eller via www.sundhed.dk med digital signatur. Her kan man søge resultaterne på de udførte laboratorieprøver, downloade dem til eget system og derved spare en kontakt til laboratoriet.

Ved brug af WebReq kan du ligeledes se, om der allerede foreligger et svar inden for de seneste tre måneder på den prøve, man er ved at bestille.