Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Kommuner

Sygehus

Modernisering

Advis om sygehusophold

Opdateret 12. september 2023

Baggrund og formål

Projektet “Advis om sygehusophold” blev igangsat i MedCom11 (2018-2020) på baggrund af bl.a. resultaterne fra en analyse af beskedbaseret kommunikation ved akutte forløb. Projektet bygger således videre på aktiviteter og analyser gennemført i tidligere projektperioder (se under projektdokumenter nederst på siden).

Status for projektet er, at ny standard for sygehusadvisering “Advis om sygehusophold” er udviklet og klar til idriftsættelse med afsæt i en implementeringsplan, som er fastlagt i samarbejde med regioner, kommuner og leverandører, og vedtaget i MedComs styregruppe i juni 2022. “Advis om sygehusophold” er udviklet i formatet HL7 FHIR og danner spydspids som den første MedCom-standard udviklet i HL7 FHIR.

Projektets overordnede faser i MedCom13 (2023-2025) omfatter:

 1. Kommunernes omlægning til Fælleskommunal Beskedfordeler (se status)
 2. Udarbejdelse af testmaterialer og detaljeplanlægning af testforløb
 3. Leverandørernes udvikling af standarden
 4. Test og certificering af leverandørerne (se status)
 5. Udrulning/idriftsættelse af “Advis om sygehusophold” (se plan for idriftsættelse nedenfor)
 6. Opfølgning på ibrugtagning af “Advis om sygehusophold”

Den nye standard for sygehusadvisering skal løse følgende primære udfordringer ved nuværende advisunderstøttelse:

 • Manglende advisunderstøttelse og dermed informationsudveksling mellem sygehus og kommune v. akut ambulante sygehusophold
 • Uhensigtsmæssigt forsendelsesflow, hvor modtagelse af sygehusadviser er begrænset til ét lokationsnummer pr. kommune
 • Uensartet anvendelse/understøttelse af sygehusadviser

Med idriftsættelsen af “Advis om sygehusophold” sikres:

Indhold og funktionalitet er yderligere beskrevet i sundhedsfaglige retningslinjer for anvendelse og omsat til en række use cases.

Projektet understøtter strategier for videreudvikling af Det Nære Sundhedsvæsen, visioner om fremtidens digitale sundhedsvæsen (initiativ 32, Danmarks Digitaliseringsstrategi, maj 2022) samt visioner om bedre koordination i patientforløb (Viden til tiden, Strategi for Digital Sundhed 2018-2024). Aftalerne om regionernes og kommunernes økonomi for 2023 omfatter desuden implementeringen af “Advis om sygehusophold”.

Tidsplan for idriftsættelse

“Advis om sygehusophold” implementeres i regioner og kommuner i løbet af 2024 jf. den fastlagte implementeringsplan. Aktuel plan for idriftsættelse er som følge:

Hospitaler i Region Midtjylland – Maj 2024
Hospitaler i Region Syddanmark – Juni 2024
Hospitaler i Region Nordjylland – Ultimo Q2/primo Q3 2024
Hospitaler i Region Hovedstaden – November 2024
Hospitaler i Region Sjælland – November 2024
Kommuner med Cura – Version, der understøtter “Advis om sygehusophold” udrulles i perioden september 2023 til november 2023.
Kommuner med Nexus – Version, der understøtter “Advis om sygehusophold” releases i januar 2024.

Kommunerne vil først modtage det nye sygehusadvis, når den første region går i drift.

Bemærk: I den fastlagte implementeringsplan indgår (foranlediget af regionale ønsker) mulighed for midlertidig implementering af en OIOXML-udgave af “Advis om sygehusophold”. Ingen regioner har efterfølgende valgt at gøre brug af denne mulighed.

Deltagere

Projektet er forankret i MedComs kommuneteam og refererer til MedComs styregruppe. I projektet er der tilknyttet to projektgrupper:

 1. MedComs hjemmepleje-sygehusgruppe, som er sammensat af regionale og kommunale repræsentanter fra alle regioner
 2. MedComs kommune-sygehusleverandørgruppe, som er sammensat af leverandører af afsender- og modtagersystemer i regioner og kommuner.

Derudover samarbejdes med kommunernes it-fællesskab KOMBIT i relation til Fælleskommunal Beskedfordeler.

Beskrivelse af den tekniske løsning

Den tekniske løsning omfatter en ny standard for sygehusadvisering, som understøtter advisering v. flere kontakttyper/hændelser: Indlæggelse, akut ambulant sygehusophold, orlov start og slut, afslutning til hjemmet, samt rettelser og annulleringer.

Standarden er udviklet i HL7 FHIR, og vil – til en start – skulle udveksles i VANSEnvelope over VANS-netværket.

Standarden afsendes automatisk fra sygehusets EPJ-system v. registrering af de definerede kontakttyper i EPJ-systemet. Standarden indeholder simpel information, der fortæller modtager, at borgeren opholder sig på sygehuset og med hvilken status (indlagt/akut ambulant mv.).

Standarden sendes til lokationsnummeret for den kommune, hvor borgeren har bopæl. Lokationsnummeret anvendes af Sundhedsagenten (komponent i Fælleskommunal Beskedfordeler), som videresender ”Advis om sygehusophold” til abonnerende modtagersystemer i borgerens bopælskommune. Idriftsættelse forudsætter således modtagersystemernes integration til Fælleskommunal Beskedfordeler.

Modtagersystemerne indlæser de adviser, som der er lovhjemmel til at indlæse, og notificerer slutbrugeren om modtagelsen. Borgerens status i EOJ-systemet ændrer sig i relation til de modtagne adviser, og ydelser pauseres/genoptages (eventuelt automatisk) afhængigt at typen af advis.

Modtagersystemerne kvitterer v. brug af ny kvitteringsstandard (Acknowledgement). Der kvitteres på alle modtagne adviser. Kvitteringen sendes til beskedfordelersystemet, som opsamler kvitteringer og returnerer én kvittering til afsender/EPJ-systemet.

Al relevant materiale vedr. “Advis om sygehusophold” kan tilgås på MedComs FHIR-website.

Projektdokumenter

Indlæser dokumenter

Kontaktpersoner

Portrætfoto af Mie B.K

Mie Borch Dahl Ballegaard

Konsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Jeanette

Jeanette Jensen

Konsulent

Kommuneteam