Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Kommunale prøvesvar

Opdateret 8. april 2024

Projektet indeholder

Overblik

Kommunale prøvesvar

Ny infrastruktur (EHMI)

Formål

Formålet med FHIR-standarden kommunale prøvesvar er at digitalisere og strukturere udvekslingen af kommunale prøvesvar fra kommunale akutfunktioner til almen lægepraksis. I forlængelse heraf er formålet at sikre kvaliteten i den videre anvendelse af det kommunale prøvesvar ved tydelig angivelse af afsender og producenten af prøvesvaret, samt medsendelse af påkrævet analysedata og eventuelle kliniske kommentarer, som er relevante og nødvendige for modtagers forståelse og tolkning af svaret.


Standarden kommunale prøvesvar er først og fremmest udarbejdet til brug i forbindelse med afprøvningen i drift af Kommunale prøvesvar på ny infrastruktur, som finder sted i 2025. Det betyder, at indholdet i standarden kommunale prøvesvar har fokus på brugsscenariet i afprøvningen, hvilket er udveksling af kommunale prøvesvar fra kommunale akutfunktioner til almen lægepraksis. Derfor er fokus på modtagelse i almen lægepraksis. På sigt er det relevant at inkludere modtagelse og udstilling af de kommunale prøvesvar ved øvrige parter så som laboratoriesvarportalen.

I afprøvningen af kommunale prøvesvar er fokus på at afdække arbejdsgange og arbejdsflows uden forudgående elektronisk rekvisition, hvor prøvesvar fra de kommunale akutfunktioner sendes digitalt og struktureret via den nye FHIR-standard til almen lægepraksis. Derudover er fokus på at trykprøve forventede gevinster og afdække eventuelle udfordringer og usikkerheder inden eventuel national implementering.


Kommunale prøvesvar forventes at bidrage til en styrkelse af samarbejdet i det nære sundhedsvæsen via bedre overblik og historik for praksislægen ved modtagelse af de kommunale prøvesvar direkte i eget laboratoriekort i lægepraksissystemet. I og med at prøvesvarene modtages som struktureret data, forventes en tidsbesparelse for den praktiserende læge samt løft i datakvaliteten. Generelt forventes en bedre mulighed for at skabe sammenhæng i borgers behandling på tværs.

Baggrund

Behovet for mere effektiv kommunikation mellem lægepraksis og den kommunale pleje er øget væsentligt i takt med den generelle opgaveflytning fra sygehussektoren til det primære sundhedsvæsen. De kommunale akutfunktioner udgør i dag en vigtig funktion i det nære sundhedsvæsen, og deres sygeplejefaglige vurderinger og observationer samt målinger og prøvesvar udgør grundlaget for praksis-/sygehuslægens beslutning om det videre forløb for borgeren.

Med afsæt i det øgede behov for datadeling på tværs samt understøttelse af det nære sundhedsvæsen, undersøgte Deloitte, i samarbejde med MedCom, den eksisterende kommunikation og arbejdsgange samt behovet for datadeling mellem kommunale akutfunktioner og almen praksis, hvilket der kom en rapport ud af: Akutfunktionen & almen praksis: kommunikation & datadeling på tværs. Rapporten gav afsæt til relevante analyser, gennemført af MedCom:

  • Forudsætningsanalyse for digital udveksling af prøvesvar fra kommuners EOJ-systemer: Digital udveksling af prøvesvar fra kommunale akutfunktioner til almen praksis via MedCom-standarden for laboratoriesvar
  • DELING AF KOMMUNALE PRØVESVAR, Styrkelse af det nære sundhedsvæsen: En supplerende analyse af forudsætninger, forventede gevinster og økonomi

På baggrund af de forudgående analyser blev det i 2021 besluttet i DAP-styregruppen (Digital Almen Praksis), at der skulle gennemføres en afprøvning af struktureret forsendelse af kommunale prøvesvar fra kommunale akutfunktioner til almen lægepraksis med henblik på at afdække arbejdsflow, gevinster og eventuelle tilbagestående usikkerheder og udfordringer inden eventuel national implementering.

Anvendelse af kommunale prøvesvar-standarden

Anvendelse af FHIR-standarden kommunale prøvesvar har som forudsætning, at den praktiserende læge telefonisk har kontaktet den kommunale akutfunktion og rekvireret et akutbesøg hos en borger. Det er et nationalt fremsat krav, at rekvireringen altid skal ske telefonisk fra den praktiserende læge til den kommunale akutfunktion, som også skal følges op af en skriftlig henvisning (henvisningen til kommunale akutfunktioner). Den nye standard for kommunale prøvesvar ændrer ikke ved disse nationale krav, men har til formål at understøtte eksisterende arbejdsgange og forbedre den digitale udveksling af de kommunale prøvesvar. Regionale samarbejdsaftaler om samarbejdet mellem kommunale akutfunktioner, almen praksis og sygehuse er stadig gældende under afprøvningen, og der er først grundlag for eventuel tilpasning, når eventuel national beslutning om prioritering af implementering af denne standard måtte foreligge.

Afprøvningen i drift har som forudsætning, at deltagende EOJ- og LPS-leverandør udvikler og implementerer standarden i eget fagsystem, således at nødvendige data er tilgængelige og kan anvendes ved afsendelse (for EOJ) og modtagelse (for LPS).

Grupper

Arbejdsgruppe for den nye FHIR-standard
Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal være med til at styrke udviklingen og kvalificeringen af FHIR-standarden for kommunale prøvesvar. Arbejdsgruppens opgaver består bl.a. i at bidrage med faglig sparring og erfaringsudveksling fra praktisk brug inden for laboratoriesvar og kommunale prøvesvar (fra det kommunale akutområde) samt definition og afklaring af behov, krav og anbefalinger til den nye FHIR-standard.

Projektgruppe for Kommunale akutfunktioner
Projektgruppen blev nedsat tilbage i MedCom11-projektperioden (2018-2020) med henblik på understøttelse og udbredelse af samarbejdet omkring kommunikation mellem kommunale akutfunktioner og samarbejdspartnere samt på brugen af akuthenvisning til og afslutningsnotat fra kommunale akutfunktioner. I regi af afprøvningen af kommunale prøvesvar vil projektgruppen løbende bidrage som MedComs faglige sparringsgruppe bl.a. omkring forretnings- og arbejdsgange mellem kommunale akutfunktioner og almen praksis.

Her kan du kan se projektgruppens medlemmer.

Du kan også dykke ned i MedComs samlede moderniseringsaktiviteter her.

Projektdokumenter

Indlæser dokumenter