Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Laboratorie

Laboratoriemedicin

Opdateret 11. marts 2024

MedComs standarder anvendes i stor skala i sundhedssektoren, hvor stort set alle kommunikationsstandarder er fuldt udbredte og kommunikationsløsningerne i fuld drift.

Dette gælder også laboratorieområdet, hvor MedComs standarder understøtter udvekslingen
af rekvisitioner og svar på følgende områder:

  • Mellem praksislæger og laboratorierne
  • Mellem sygehusene og laboratorierne
  • Indbyrdes mellem laboratorierne
  • Mellem laboratorierne og borgerne via Sundhed.dk´s visning af laboratoriesvar

MedCom vedligeholder de standarder og koder, der er forudsætningen for drift af de løsninger, der er i brug i dag. Opstår behov for nye koder i andre projekter som eksempelvis WebPatient og Forløbsplaner, så oprettes disse som MCS-koder. Der kan også være tale om koder til nye laboratorier (laboratorieforkortelse), som skal bruge koderne til at angive ID og producentkode af et laboratorieresultat i svarstandarden: se koder og tabeller på laboratorieområdet.

I forbindelse med moderniseringen af hele MedComs meddelelseskommunikation vil også nye laboratoriestandarder i HL7-/FHIR-format udvikles og idriftsættes de kommende år. Det kommer til at kræve mange ressourcer for alle implicerede parter at skulle implementere nye standarder i nyt format. Det betyder, at der holdes meget lav profil i forhold til ændringer i eksisterende EDIFACT- og OIOXML-udgaver af laboratoriestandarderne, så alle kræfter kan sættes ind på overgangen til HL7/FHIR.

Udover arbejdet med standarder og koder kommer indsamling af forslag til nye tiltag, ønsker til ændringer eller nye problemstillinger, der skal løses i laboratoriernes dataudveksling med samarbejdspartnere, med henblik på beslutning i de relevante fora, herunder i regionerne, laboratoriesvarportalen og rekvisitionsportalen WebReq.

Laboratoriemedicinsk referencegruppe

Som faglig sparring til MedCom er i december 2018 nedsat en laboratoriemedicinsk referencegruppe, som behandler laboratoriemedicinske projekter og aktiviteter, der ikke vedrører laboratoriesvarportalen og WebReq.

Referencegruppen fik som noget af det første opdateret og beskrevet indholdet af Svargrupperne, som anvendes til visning af biokemi- og immunologiresultater i Sundhed.dk’s visning, samt i EPJ på sygehuse og i lægepraksis. Derudover har referencegruppen også indført test af lægesystemernes visning af laboratoriesvar. Testen gentages hvert 2.-3. år for hvert laboratoriespeciale.

På de halvårlige møder bruges også tid på at diskutere og prioritere nye ønsker til laboratoriestandarderne. Alle ønsker noteres i MedComs behovskatalog til videre behandling, når standarderne skal revideres.

Se referater fra møder i den laboratoriemedicinske referencegruppe.

Projektdokumenter

Indlæser dokumenter

Kontakt

Portrætfoto af Marianne Broholm

Marianne Broholm

Konsulent

Praksis-/Lab.-team

Helle Moss Owen

Konsulent

Praksis-/Lab.-team