Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Materialer

Opdateret 24. april 2023

Projektet indeholder

Overblik

Standarder, tools og testprotokoller

Aftaler og stamkort i praksissektor

Deling af planer

Aftaler og Fælles Stamkort i kommuner

Drejebog

Som led i implementeringsstøtten har MedCom udarbejdet en drejebog målrettet de kommunale projektledere. Drejebogen er en guide til de emner, kommunerne skal tage stilling til og sørge for i implementeringen af Fælles Stamkort og Aftaleoversigt og anvendes sammen med de vejledninger og tekniske implementeringsguides, som er stillet til rådighed af Sundhedsdatastyrelsen på NSPOP. Drejebogen opdateres løbende.

Find seneste version af drejebogen her.

Tjekliste

MedCom har ligeledes udarbejdet en tjekliste til de administrative forberedelser, som skal være på plads, inden kommunerne kobles på løsningerne.

Kommunerne opfordres til at gå i gang med de administrative forberedelser i god tid således, at det er på plads senest 14 dage før ibrugtagning/åbning af integrationen.

Find tjeklisten her.

Værd at vide om trustløsning til Et Samlet Patientoverblik

På baggrund af henvendelser fra kommunerne, har MedCom udarbejdet en vejledning om valg/fravalg af trustløsning.

Find vejledningen her.

Erfaringsudvekslingsforum

Med henblik på at understøtte kommunernes behov for erfaringsudveksling, har MedCom oprettet en kanal på TEAMS for de kommunale projektledere. Kommunale projektledere kan via kontaktinfo nederst på siden anmode om deltagelse i forummet.

SOR

I forbindelse med kommunernes implementering af aftaleoversigten, er det vigtigt, at kommunernes registreringer i SOR er retvisende og opdaterede på et detaljeret niveau. Kommunerne skal – i samarbejde med deres udpegede SOR-administrator(er) – sikre dette.

Kommunen kan altid kontakt MedCom ved behov for vejledning omkring SOR ift. implementering af Aftaleoversigten (se kontaktoplysninger nedenfor).

FAQ

Nedenstående FAQ er udarbejdet på baggrund af de spørgsmål, der kom på KL-webinar om Et Samlet Patientoverblik, som blev afholdt den 2. maj 2023.

FAQ

Er der planer om, at kommunerne får lovhjemmel til at dele flere typer af aftaler under serviceloven, fx § 85-aftaler?

Den nuværende lovhjemmel til deling af aftaler under serviceloven er:
§ 79a Forebyggende hjemmebesøg, §§ 83-84 (inkl. 83a) Personlig hjælp og praktisk bistand samt afløsning i hjemmet og midlertidigt ophold samt § 86 Genoptræning ved funktionsnedsættelse og vedligeholdende træning. Indenrigs- og Sundhedsministeriet igangsætter en analyse af barrierer og muligheder for datadeling, herunder også juridiske barrierer for datadeling på tværs af sundhedslov og servicelov. Arbejdet med analysen vil ske i samarbejde med bl.a. KL, Danske Regioner og Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

Hvad betyder en trustløsning, og kan den samme trustløsning anvendes til FMK?

En trustløsning giver medarbejdere uden sundhedsfaglig autorisation (fx social- og sundhedshjælpere eller pædagoger) mulighed for at anvende løsninger, som i udgangspunktet kræver en sundhedsfaglig autorisation. For at anvende en trustløsning skal der indgås en trustaftale mellem Sundhedsdatastyrelsen og kommunens ledelse på social- og sundhedsområdet, og kommunen skal underskrive en ledelseserklæring. En trustløsning indgås til et specifikt formål. Det betyder, at trustaftaler ikke kan genbruges på tværs af fx FMK og Et Samlet Patientoverblik.

Har borger lovkrav på at kende det fulde navn på den sundhedsperson, der har kigget eller ændret i stamdata?

Ja, det er et lovkrav, at medarbejderne logges med fulde navn ved hentning og opdatering på Fælles Stamkort eller hentning af aftaleoversigt. Loggen er tilgængelig for borgeren i MinLog på Sundhed.dk jf. bekendtgørelse om drift m.v. af den fælles digitale infrastruktur, §6. (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/255)

Kommer der inden for nær fremtid en ny tjekliste, som tager hensyn til de nye funktionscertifikater i OCES3? Lige nu er vejledningen til eksempelvis udtræk af data til public key sat op til OCES2-løsningen.

MedCom vil i samarbejde med NSP-operatøren opdatere tjekliste snarest muligt, så den er kompatibel med overgang til NemID3.

Kan leverandører af kørslen til/fra ambulatorier og kørsel i forbindelse med blodprøvetagning tilgå ’Et Samlet Patientoverblik’? Så der ikke bliver kørt forgæves, når borgeren/patienten opholder sig på en kommunal, midlertidig plads?

Visning af borgerens midlertidige adresse indgår i Fælles Stamkort, som kan opdateres løbende. Når det er kommunen eller sygehuset, som bestiller kørsel for borgeren hos kørselsleverandøren, oplyses borgerens adresse. Ved ændringer skal det formidles til kørselsleverandøren. Bestiller af kørslen på sygehuset eller kommunen har mulighed for at anvende Fælles Stamkort, men kørselsfirmaet har ikke adgang til Et Samlet Patientoverblik.

Hvor meget tid og ressourcer skal man regne med at bruge på at implementere det i kommunen?

MedCom har ikke estimater for, hvor mange ressourcer, man skal forvente at anvende på implementering af Et Samlet Patientoverblik. Kommunen kan med fordel efterspørge erfaringer fra andre kommuner, fx i den oprettede Teams-kanal for projektlederne.

Er der overvejelser om at udvide løsningen med eksempelvis foretrukket apotek. Det er en oplysning, som efterspørges af ambulatorier, og kommunerne har typisk svaret (når borger er i kommunalt regi)

I forbindelse med dosisdispenseringsprojektet arbejdes der på, at foretrukket apotek vil fremgå pr. default. Tidshorisonten er på nuværende tidspunkt ukendt.

Kan man fravælge at vise telefonnummer på aftaler

På en aftale vises telefonnummer på mødested og aftaleudførende organisation. Det er et krav, at der er telefonnummer på aftaleudførende og på mødestedet, hvis lokationen er en sundhedsinstitution og findes i SOR. Hvis mødet er udenfor en sundhedsinstitution eller i borgerens hjem, kan telefonnummer udelades.

Kan man som kommune få adgang til at se statistikdata på anvendelsen af Et Samlet Patientoverblik?

Sundhedsdatastyrelsen arbejder på at etablere en sikker adgang til hver kommune, så man som kommune kan se trafikdata for egen kommune.

Kan borgere modtage adviseringer for at blive mindet om aftaler?

Mange kommuner, praktiserende læger og sygehuse understøtter SMS-service gennem NemSMS, som sendes til borgeren som påmindelser. Det er borgeren selv, som skal tilmelde sig disse services.

Vil borgerkampagnen blive gentaget, fx til efteråret, hvor flere parter er kommet på?

Den centrale kampagne, som blev lanceret den 17. april 2023, og varer i 4 uger, gentages ikke i efteråret. Kommunikationsmaterialerne, som er tilgængelige for parterne, og som kan bruges på egne hjemmesider mv., kan dog anvendes frem til den 16. april 2024.

Projektdokumenter

Indlæser dokumenter

Kontaktpersoner

Portrætfoto af Jeanette

Jeanette Jensen

Konsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Mie Borch Dahl Ballegaard

Mie Borch Dahl Ballegaard

Konsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Iben Søgaard

Iben Søgaard

Projektmedarbejder

Kommuneteam