Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Deling af planer

Opdateret 4. maj 2023

Projektet indeholder

Overblik

Standarder, tools og testprotokoller

Aftaler og stamkort i praksissektor

Deling af planer

Aftaler og Fælles Stamkort i kommuner

Pilotafprøvning – Et Samlet Patientoverblik

I programmet Et Samlet Patientoverblik i Sundhedsdatastyrelsen (SDS) arbejdes der både med at sikre grundlaget for at dele planer og mål samtidig med at skabe løsninger, som afprøves og sættes i drift, så gevinsterne kan høstes, og området modnes og videreudvikles. Det planlægges at gennemføre pilotafprøvning i løbet af 2023 i et samarbejde mellem SDS og MedCom.

Introduktion til planer og mål i Et Samlet Patientoverblik på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside.

Baggrund og formål for pilotafprøvning med deling af psykiatriplaner

I program for Et Samlet Patientoverblik blev der ultimo 2020/primo 2021 udarbejdet en foranalyse om behovet for tværsektoriel deling af planer på psykiatriområdet. Foranalysen var bestilt af programstyregruppen og bygger på møder afholdt med repræsentanter fra både kommuner og regioner samt KL, Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen.

Parterne, som deltog i foranalysen, var enige om, at udskrivningsaftaler, koordinationsplaner og koordinerende indsatsplaner/netværksmøder (KI) var centrale for at forbedre samarbejdet. Som en del af foranalysen har MedCom bistået med en kortlægning af it-systemerne, som anvendes på socialområdet i kommunerne, med udgangspunkt i de tre plantyper.

Foranalysen anbefaler at igangsætte et afprøvningsprojekt, hvor digital deling af planerne (udskrivningsaftaler, koordinationsplaner og koordinerende indsatsplaner/netværksmøder) afprøves i et afgrænset set-up. Afprøvningen skal bl.a. bidrage med viden om, og erfaring med, arbejdsgange og tekniske udfordringer. I februar 2023 godkendte programstyregruppen, at der igangsættes et afprøvningsprojekt vedr. deling af planer på psykiatriområdet som et led i udbygningen af Et Samlet Patientoverblik.

MedComs opgave

Et Samlet Patientoverblik/SDS varetager afprøvningsprojektet, som er en del af et program, og rapporterer til programstyregruppen for Et Samlet Patientoverblik. Til pilotafprøvningen bliver der nedsat en projektgruppe, som består af SDS, MedCom samt pilotdeltagerene. Der bliver desuden udpeget et antal relevante ledelsespersoner hos pilotdeltagerene, som deltager til møder i projektgruppen efter behov. Til projektet bliver der tilknyttet en referencegruppe, som bidrager med faglige input og erfaringer fra øvrige regioner og kommuner.

MedCom bidrager til projektet ved at:

  • Levere en tilpasset version af HL7 CDA-standarden for planer
  • Bistå gennemførsel af afprøvningsprojektet via deltagelse i projektgruppe og referencegruppe
  • Assistere med foranalyse ift. arbejdsflow
  • SDS varetager evaluering af afprøvningsprojektet

Tidsplan

Afprøvning er planlagt til at blive gennemført i 2023. SDS er i dialog med potentielle projektdeltagere. Nærmere information følger.

Foranalyser og HL7 CDA-standard

I regi af program for Et Samlet Patientoverblik er der foreløbig gennemført en teknisk afprøvning med at dele de forløbsplaner, der er udarbejdet i almen praksis, med regioner og kommuner, ligesom der er gennemført en række indledende analyser. Det er udgangspunktet, at services, som skal anvendes ifm. forløbsplaner, også kan anvendes ifm. psykiatriplaner.


Læs SDS’s foranalyse fra 2021 om behovet for tværsektoriel deling af planer på psykiatriområdet.

Læs MedCom-kortlægning af it-systemer 2022/2021 på det kommunale socialområde ved udveksling af psykiatriplaner.

Find MedComs HL7 CDA-standarder. Der findes en HL7 CDA-standard for planer, men der skal udarbejdes en specifik CDA-standard ifm. afprøvningsprojektet, forventeligt i løbet af Q3 2023.

Kontakt

Portrætfoto af Dorthe Skou Lassen

Dorthe Skou Lassen

Chefkonsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Rikke Viggers

Rikke Viggers

Konsulent

Praksis-/Lab.-team

Portrætbillede af Kira Christina Ørbekker

Kira Christina Ørbekker

Konsulent

Kommuneteam