Opdateret 13. januar 2017

Systemforvaltning

Driftsansvaret for enkelte fællesoffentlige infrastrukturelementer er forankret i MedCom.

I økonomiaftalerne for 2016 er det aftalt, at der etableres governance for fælles offentlig systemforvaltning. Denne governance vil fra opstarten i 2016 også omfatte MedComs systemforvaltning:

 • Sundhedsdatanet (SDN)
 • Videoinfrastruktur (VDX)
 • National hjemmemonitoreringsdatabase (KIH)
 • Telemedicinsk sårjournal (Indtil RSI forankring af systemforvaltningen inden udgangen af 2016)

Herudover bidrager MedCom efter konkret aftale til opgaveløsning i relation til fællesregionale og/eller fælles offentlige systemer, der er forankret i RSI eller Sundhedsdatastyrelsen (SDS).

 • Understøttelse af RSI-forankret systemforvaltning, med fokus på datakilder til Sundhedsjournalen: E-journal, labdatabank, henvisningshotel
 • Understøttelse af SDS-forankret systemforvaltning, med fokus på ibrugtagning af NSP-services (fx MinLog, behandlerrelation, CPR-services, samtykkeservice)

Systemforvaltning dækker hele styrings- og forvaltningsopgaven for IT-løsninger. Herunderbeslutningsprocesserne, leverandørsamarbejdet og IT- og informationssikkerheden. Under systemforvaltning ligger der en række veldefinerede opgaver mhp at sikre:

 • At der er udpeget en ansvarlig systemadministrator 
 • Styring af processer gennem etablering af en Forretningsstyregruppe og en Brugergruppe
 • Effektiv og veldokumenteret samarbejde med leverandør – herunder sikring af daglig drift i forhold til leverandørkontrakt og SLA (baseret på ISO 27001)
 • Prioritering og gennemførelse af relevante og veldokumenterede videreudviklingsopgaver
 • Overholdelse af sundhedsloven og hjemmelsgrundlag for IT-løsninger
 • Overholdelse af persondataloven (med bekendtgørelser) og gennem datatilsynsanmeldelser og udfærdigelse af databehandleraftaler med bilag i forhold til inspektion og auditering
 • At der rettidigt bliver forberedt og gennemført relevante udbud af drifts-, vedligeholdelses- og videreudviklingsopgaver.