Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

For dig som er …

Hospitalsansat

MedComs arbejde har direkte betydning for dig som hospitalsansat, hvad enten du er ansat på et offentligt eller et privat hospital.

Tæt kommunikation mellem parterne

MedCom har siden 1995 haft særligt fokus på kommunikationen mellem:

Praktiserende læger, speciallæger, apoteker, laboratorier, regioner, sygehuse, privathospitaler og kommuner

… og har det fortsat.

Henvisninger er elektroniske

Alle henvisninger til sygehuse kan sendes elektronisk med mulighed for at vedlægge bilag. Med Den Nationale Henvisningsformidling (DNHF) (tidligere henvisningshotellet) er det fortsat også muligt at sende elektroniske henvisninger til specifikke pakkeforløb på hospitalsafdelinger. 

Adgang til data på tværs gennem FMK og Sundhedsjournalen

Sundhedsjournalen giver i dag adgang til data fra både offentlige hospitaler, privathospitaler og en del oplysninger fra almen praksis på tværs af sundhedsvæsenets parter. Adgang til fælles data om patienternes medicinering sker via det Fælles Medicinkort (FMK).

Sundhedsjournalen er en del af den kliniske arbejdsplads. Den giver klinikere på både offentlige hospitaler, privathospitaler, i kommuner, speciallægepraksis og almen praksis adgang til klinisk relevant information – herunder journaler, diagnoser, laboratoriesvar, behandlinger og radiologiske beskrivelser.

Adgangen til Sundhedsjournalen sker via en knapløsning fra klinikernes EPJ-system.

Det er som kliniker kun tilladt at benytte Sundhedsjournalen, hvis man har en behandlingsrelation til den patient, man foretager opslag på. Der foretages løbende stikprøvekontrol af, om denne relation eksisterer.

Der bliver løbende lavet udvidelser og forbedringer af Sundhedsjournalen. MedCom har i den nuværende MedCom13-periode ansvaret for at etablere dataleverance fra speciallæger på kort sigt, og kommuner og almen praksis på lidt længere sigt.

Patienter kan via sundhedsjournalen på sundhed.dk eller via appen MinSundhed få indsigt i egen patientjournal og dermed få en øget viden egen sygdom og behandling. Det fremmer patienternes aktive deltagelse og engagement i behandlingen. Sundhedsjournalen er ofte også svaret på en aktindsigtsanmodning.

Telemedicin

Der bliver afholdt flere videokonferencer på sygehusene, både i form af videotolkning til erstatning af fremmødetolkning, men også til telemedicinsk behandling i psykiatrien og somatiske udskrivningskonferencer. Her holdes videomøder som en del af samarbejdet mellem hospitalerne og andre samarbejdsparter, og det sundhedsfaglige personale sparer derved transporttid.


På området for PRO (Patientrapporterede Oplysninger) sker der også en del, idet MedCom arbejder på at kunne dele patienternes PRO-spørgeskemaer og egenmålte data i en national infrastruktur. Det betyder, at alle indsamlede oplysninger i lokale telemedicinske løsninger samles og deles, hvilket indebærer, at en kliniker med en patient i behandling kan se patientens PRO-data. De indsamlede data videreformidles til RKKP med henblik på kvalitetsopfølgning.

Den plejekrævende borger

Kommuner og sygehuse er ekstra opmærksomme ved indlæggelser og udskrivning af den plejekrævende borger for at skabe et sammenhængende patientforløb på tværs af sektorerne. Eksempelvis sendes plejerapporter og elektroniske genoptræningsplaner fra sygehuset til kommunerne. 

Hurtig indsats til nyfødte

Når en fødsel finder sted på sygehuset, sender fødeafdelingen en fødselsanmeldelse til kvindens hjemkommune. I fødselsanmeldelsen informerer sygehuset om såvel barn/børn, graviditet og fødsel. Oplysningerne anvendes i kommunen til opstart af børne-/ungejournalen, der ligger til grund for det videre forløb i den kommunale sundhedstjeneste, herunder sundhedsplejerskens arbejde. 

MedCom-projekter tilknyttet hospitaler:

Kontaktperson

Portrætfoto af Jens

Jens Rahbek Nørgaard

Chefkonsulent

Systemforvaltning