Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Velkommen. Her vil vi præsentere baggrunden for vores 13. projektperiode, arbejdsprogrammet samt aktuelle MedCom13-projekter. Rigtig god fornøjelse.

Vision for MedCom13

I årene 2023-2025, også kaldet MedCom13, arbejder vi ud fra følgende vision:

At arbejde for en moderne, informationssikker og internationalt funderet digital kommunikation, med fokus på hurtige gevinster for det samarbejdende sundhedsvæsen, med blik for samarbejdsflader til andre sektorer.

MedComs arbejde med at it-understøtte det tværsektorielle patientsamarbejde mellem sundhedssektorens parter påvirkes i høj grad af den akutte mangel på personaleressourcer og de igangværende organisatoriske ændringer. Her stiller især etableringen af nærhospitaler, sundhedsklynger omkring akuthospitalerne og forbedrede tilbud til psykiatriske patienter nye krav til digitaliseringen.

I MedCom13 vil vi derfor arbejde med en særlig fokuseret indsats på, at:

  • Frigøre personaletid til kerneydelsen gennem tværsektoriel datadeling, videomøder, bor-gerrettede løsninger og praksissektorens it-redskaber.
  • Implementere de første nationale FHIR-standarder og sikre et praktisk erfaringsgrundlag for en fortsat økonomisk bæredygtig modernisering af standarder og infrastruktur.
  • Forbedre datakvaliteten og øge praksissektorens datadeling med patienter, kommuner og sygehuse.
  • Bidrage til den danske indsats for deling af sundhedsdata over landegrænser.

Arbejdsprogram for MedCom13

Arbejdsprogrammet tager afsæt i 17 dialogmøder; alle afholdt i perioden august-oktober 2022.

Dialogmøderne tæller bl.a. stat, regioner, kommuner, praksisområdet, patientforening og it-leverandører. Derudover er programmet tilrettelagt på baggrund af drøftelser ved et prioriteringsseminar i MedComs styregruppe d. 14. november 2022.

I MedCom13 vil vi i høj grad bygge videre på det fundament, der allerede er skabt i MedCom12, hvor vi fortsat vil modernisere it-understøttelsen af det tværsektorielle patientsamarbejde mellem sundhedssektorens parter, men samtidig skærpe fokus på også at levere hurtige digitale løsninger, der kan frigøre personaletid og understøtte den igangværende omorganisering af sundhedsvæsenet.

Kontakt

Portrætfoto af Lars Hulbæk

Lars Hulbæk

Direktør

Portrætfoto af Mie Hjorth Matthiesen

Mie Hjorth Matthiesen

Specialkonsulent

Internationalt team

Koordinering & Kommunikation